Foto: Trym Ivar Bergsmo
Du er her: Hovedside - Om Vesterålen regionråd - Uttalelser/høringer
Uttalelser/høringer

Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur

Uttalelse ang ny kommunelov

Uttalelse om flytilbudet i Vesterålen

Høringsuttalelse Nasjonal transportplan 2018-2029

Støtteerklæring for dobbeltspor Ofotbanen

Uttalelse i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2014

Uttalelse strukturplansak - strategier for fremtidig struktur i videregående opplæring

Uttalelse vedrørende fylkesrådssak 01014 og avviklingen av regionale næringsfond i Nordland

Nedleggelse av skoletilbudet ved den videregående skolen i Lødingen og Bø

Framtidig AMK-struktur i Helse Nord

Om forslag til nedleggelse av Foreldre-barn tilbud ved Sollia Barnehjem

Vedr fengselssituasjonen i Midtre Hålogaland

Behov for konseptvalgutredning E10 Lofoten (Fiskebøl - Å)

NRKs tilstedeværelse i Vesterålen og Midtre Hålogaland

Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen

Vedr planlagte endringer i psykiatritjenesten i Vesterålen fra 1.1.2014

Vedrørende fengselssituasjonen i Midtre Hålogaland

Samhandling Nordlandssykehuset og kommunene i Vesterålen

Reduksjon av statlig støtte til regionale filmtiltak - barn og unge

Ambulansehelikopter i midtre Hålogaland - Lokalisering

Kunnskapsinnhenting om virkninger av petro-aktivitet i det nordøstlige Norskehavet

Innspill - høring til KVU Sortland - Evenes

Innspill - høring til Transportplan Nordland

Høringsuttalelse Nasjonal transportplan 2014 - 2023

Høringsuttalelse Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen

Hvorfor er kommuner i Vesterålen oppført i ROBEK?

Vedr mulig nedleggelse av Norturas anlegg på Sortland

Fergesambandet Melbu - Fiskebøl

Samferdselsutredning for nordre Nordland og Sør-Troms og Stamnettutredninger for Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og AVINOR

Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Distriktskvoteordning 2006 – Høring

Vesterålen regionråds høringsuttalelse til Hålogalandssykehuset HF vedrørende rapport «Tjenestetilbud 2. Viktige veivalg»

Innspill til samferdselsutredning for nordre Nordland og Sør-Troms

Vedr Presseoppslag om politiberedskapen i Vesterålen

Konsekvensutredninger for Lofoten - Barentshavet på fiskeri, skipstrafikk og ytre påvirkning

Hurtigrutemuseet

Lokalisering av Stokmarknes sykehus

Overfiske i Barentshavet

Omgjøring av fergesambandet Andenes–Gryllefjord til riksveisamband

Politiets beredskaps- og vakttjeneste

333-skvadronens beredskap

Kvinner og likestilling i Nordland

Vern av norsk kysttorsk

Museum nord

Kommunestrukturprosjektet

Kinnarpserklæringen

Helårlig petroleumsvirksomhet

Høringsuttalelse om differensiert arbeidsgiveravgift

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Trym Ivar Bergsmo • 2002-2017 © Systems by NorNet.no